Kontakt

VIRIDI ARCH
Projekty a realizácie záhrad
Krátka 1168/5
951 17 Cabaj – Čápor

0908 059 194
viridiarch@viridiarch.sk

Štúdia

  • štúdia ponúka viac možností riešenia toho istého priestoru (vypracovanie 2-3 variantných riešení)
  • základný návrh riešenia sadovníckych úprav na danom pozemku
  • rozdelenie funkcií v záhrade (priestor na oddych, priestor na hry, úžitkové využitie...) a prvkov zelene (stromy, kry, kvetiny, trávnik) v súlade s podmienkami terénu, expozície k svetovým stranám, prevádzkovým vzťahom a požiadavkami investora
  • štúdia je podkladom na vypracovanie realizačného projektu
  • k štúdii je možné vypracovať 3D vizualizácie navrhovaných variantov riešenia v digitálnej forme alebo v podobe ručnej skice

Realizačný projekt

  • VYSADZOVACÍ PLÁN: detailný plán navrhovaných výsadieb so špecifikáciou druhovej skladby a množstva rastlinného materiálu
  • VYTYČOVACÍ PLÁN: výkres vytýčenia navrhovaných plôch zelene, umiestnenia technických prvkov
  • VÝKRESY DETAILOV: technické výkresy prvkov drobnej architektúry, vodných prvkov, návrh závlahy
  • ROZPOČET REALIZÁCIE DIELA: položkový rozpočet realizačných prác podľa cenníka na oceňovanie a riadenie stavebnej výroby CENKROS Plus a rastlinného a ostatného materiálu od overených dodávateľov

Realizácie

To, čo si u nás objednáte, nie je záhrada, nie je to trávnik, ani strom – je to pocit z vášho vlastného priestoru, ktorý vám poskytne pokoj a kde prežívate svoj život...

NAPÍŠTE MI

Obráťte sa pri plánovaní záhrady na odborníkov, ktorí poznajú rastliny a materiály využívané v záhradno-architektonickej tvorbe, dokážu využiť ich prednosti, majú estetické cítenie, k práci pristupujú precízne a zodpovedne.